-->
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Paparikan Nyaeta


Paparikan Nyaeta. Daun pulus dilulunan, jojodog ti tarikolot. Paparikan téh nyaéta wangun sisindiran.[1] kecap paparikan asalna tina kecap ”parék” anu hartina ”deukeut”.[1] paparikan diwangun ku cangkang jeung eusi, anu padeukeut sorana, sarta.

Pupuh dan Sisindiran
Pupuh dan Sisindiran from www.slideshare.net

Paparikan jika dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 3 keperluan atau tujuan, yaitu diantaranya paparikan silih asih (kasih sayang),. Boboko ragrag di imah, ninggang kana pileuiteun. Daun pulus dilulunan, jojodog ti tarikolot.

Rarakitan Téh Nyaéta Salah Sahiji Wanda Sisindiran Anu Diwangun Ku Cangkang Jeung Eusi.


Paparikan, rarakitan, wawangsalan nyaeta rupa rupa sisindiran nu aya upama ditilik tina wangunna. Paparikan nyaeta salahsahiji rupa sisindiran. Sedengkeun sisindiran nyaeta salahsahiji rupa tina wangun puisi nu aya dina sastra.

Sedengkeun Conto Puisi Sunda Nu Eusina Mangrupa.


Paparikan jika dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 3 keperluan atau tujuan, yaitu diantaranya paparikan silih asih (kasih sayang),. Salian ti éta, antara cangkang. Daun pulus dilulunan, jojodog ti tarikolot.

Paparikan Asal Kecapna Tina 'Parik', Ngandung Harti Parek Atawa Deukeut.


Anu ngabedakeun paparikan jeung rarakitan nyaeta aya dina nomor 5. Paparikan silihasih nyaeta paparikan anu eusina silihasih, cinta atawa birahi. Sakitu anu ku sanggakeun pamungkas pihatur, agung cukup lumur jembar pangampura tina sadaya kakirangan sareng.

Ciri Ciri Paparikan Anu Sarua Jeung Ciri Ciri Rarakitan Nyaeta Ti Nomor 1 Nepi Ka Nomor 4 Di Luhur.


Supaya eusi dina nepikeun biantara susunan ngentep. Éta cangkang jeung eusi téh pada papak di puhuna (mindoan kawit). Ari anu dimaksud paparikan di dieu nyaeta sisindiran anu ngan padeukeut sorana antara.

Paparikan Téh Nyaéta Wangun Sisindiran.[1] Kecap Paparikan Asalna Tina Kecap ”Parék” Anu Hartina ”Deukeut”.[1] Paparikan Diwangun Ku Cangkang Jeung Eusi, Anu Padeukeut Sorana, Sarta.


Aya tilu rupa sisindiran nyaeta paparikan, rarakitan jeung wawangsalan. Dilihat dari isinya, sama seperti halnya paparikan, rarakitan juga di bagi menjadi tiga golongan, yaitu rarakitan silih asih, rarakitan piwuruk dan rarakitan sésébréd. Definisi mamanis basa nyaeta kalimah atau ungkara.


Posting Komentar untuk "Paparikan Nyaeta"